โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0141
ชื่อโครงการ : การยกระดับและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอเทืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มชุมชนรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 
หัวหน้าโครงการ : ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปอเทืองเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจของเกษตรกรและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกปอเทืองในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

2.3 เพื่อจัดทำกลยุทธ์การตลาดและแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ปอเทืองสำหรับการส่งเสริมการขายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

2.4 เพื่อเสนอแนวทางการยกระดับและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอเทืองสำหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

สถิติการเปิดชม : 358 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการการร่วมสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวไทย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 143 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th