รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RGU6180006
ชื่อโครงการ : จมูกอิเล็กทรอนิกส์ แบบกระเป๋าหิ้วสำหรับตรวจวัดกลิ่นในสิ่งแวดล้อม
  Briefcase Electronic Nose for Environmental Smell Monitoring
หัวหน้าโครงการ : ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อพัฒนาเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว (Briefcase Electronic Nose) สำหรับใช้งานตรวจวัดกลิ่นในสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบ Minimal Viable Products ที่มีสามารถใช้ทดสอบตลาด และแก้ปัญหาโจทย์จากอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม หรือ แม้แต่การแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่สำหรับ Smart City

(2) เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจวัดและวิเคราะห์กลิ่นในสิ่งแวดล้อม ที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ในข้อ (1)

(3) เพื่อนำต้นแบบ และซอฟต์แวร์ ตามข้อ (1) และ (2) ไปทำการทดสอบตลาด และแก้โจทย์จากอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 354 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400