รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780014
ชื่อโครงการ : การศึกษาความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรกุ้งกุลาดำโดยการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยตัวตรวจสอบที่มีลำดับเบสซ้ำแบบง่าย
  Measuring Genetic Variations in Back Tiger Prawns (Penaeus monodon) by Simple-Sequence DNA Fingerprinting
หัวหน้าโครงการ : อัญชลี ทัศนาขจร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัญชลี ทัศนาขจร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1พัฒนาวิธีตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอในกุ้งกุลาดำ ที่ง่าย รวดเร็ว และใช้ปริมาณดีเอ็นเอในการตรวจเพียงเล็กน้อย โดยเทคนิคการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (Polymerase chain reaction) หรือ PCR

2นำวิธีที่พัฒนาได้มาตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกุ้งกลุ่มต่
สถิติการเปิดชม : 1,569 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 83 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400