รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780027
ชื่อโครงการ : Development of Flow Injection Analysis Systemswith Conductomtric and Radiometric Detectors
  Development of Flow Injection Analysis Systems with Conductometric and Conductometric and Radiometric Detectors
หัวหน้าโครงการ : เกตุ กรุดพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกตุ กรุดพันธ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนา conductometric detector เพื่อประยุกต์ใช้ใน FIA

2. เพื่อประยุกต์ระบบ FIA ในข้อ 1 เพื่อการวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมเกษตรเช่น การหาปริมาณกรดในน้ำส้มสายชู การหาปริมาณกรดอินทรีย์ในน้ำผลไม้ การหาปริมาณ กรดในน้ำมันพืช

3. เพื่อพัฒนา rediiometric detec
สถิติการเปิดชม : 1,789 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 259 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400