รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA3780031
ชื่อโครงการ : การกระตุ้นการเลียนและเปล่งเสียงในนกขุนทองไทย
  Stimulation of Speech Mimicry in Thai Hill Mynahs
หัวหน้าโครงการ : มณี อัชวรานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มณี อัชวรานนท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2537
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้การเลียนเสียงของนกขุนทองไทย

(critical period และ social interaction)

2. การพัฒนาการเจริญเติบโตในสังคมมีผลต่อการเลียนและเปล่งเสียงในนกขุนทอง หรือไม่และอย่างไร (dominance hierarchy)

3. เพื่อศึกษาค้นคว้าว่าระห
สถิติการเปิดชม : 1,417 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 81 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400