รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6180063
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสารเคลือบผิวอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย
  SENSATION: Sensors for Anticorrosion
หัวหน้าโครงการ : แดเนียล เครสพี้
ทีมวิจัย :
แดเนียล เครสพี้
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : The objective is to create sensors that can efficiently detect corrosion at early stages. Moreover, we want to develop sensors that can monitor the efficiency of coatings for anticorrosion. In a first approach, we will focus our research on sensors for the detection or corrosion of steel. The nanosensors will be embedded in coatings on the top on metal substrates. Nanocontainers are particularly useful for that purpose because the thickness of the protective coating usually in the range of several microns. Furthermore, the feedback is also faster because of the very high surface area offered by sensors at the nanoscale. The nanocontainers shell avoids interactions between the dye and coatings precursors such as hardeners, which can yields to premature activation of the dye. Due to the limitation of molecular sensors explained in the literature review above, we want to develop nanosensors that will limit the leaching of the sensors in the environment.
สถิติการเปิดชม : 248 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400