รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6280085
ชื่อโครงการ : การคัดกรองสารต้านมะเร็งด้วยวิธีทางคำนวณและหลอดทดลอง เพื่อการรักษามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กของมนุษย์
  In silico and in vitro screening of anticancer drug candidates for human non-small cell lung cancer treatment
หัวหน้าโครงการ : ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1 To design and screen the potent cancer drug candidates against NSCLC cell lines expressing wild-type and mutated EGFRs/JAKs

2.2 To theoretically and experimentally elucidate the anticancer activity and its underlying mechanism(s) of such potent compounds

2.3 To enhance anticancer efficiency using targeted drug delivery system based on EGF conjugation

สถิติการเปิดชม : 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400