รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6280101
ชื่อโครงการ : การศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองต่อบทบาทของ nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2) ในการควบคุมฤทธิ์เคอราติโนไซท์ต่อการปกป้องเมลาโนไซท์เพื่อพัฒนาสารยับยั้งความเสื่อมสภาพของผิวหนังรูปแบบอนุภาคระดับนาโน
  In vitro and in vivo studies on the role of nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2) in regulation of photoprotective effects of keratinocytes on melanocytes for development of nanoparticles based topical delivery of anti-photoaging agents
หัวหน้าโครงการ : อุไรวรรณ พานิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1 To identify the candidate paracrine factors secreted by KC responsible for their protective effects on UVB-mediated MC responses using systems approaches (transcriptomic and protein array-based analysis).

2.2 To investigate the role of the candidate paracrine factors in UVB-induced oxidative stress, apoptosis and melanogenesis in MC treated with conditioned medium (CM) from KC

2.3 To develop topical-based nanoparticles incorporated with Nrf2 inducers (e.g., QU and SFN) as potential anti-photoaging agents that target the candidate paracrine factors of KC using a mouse model of photoaging.

สถิติการเปิดชม : 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400