รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6280102
ชื่อโครงการ : การพัฒนาและการประยุกต์ใช้กลุ่มเซลล์สามมิติคล้ายตับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและอันตรายของยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อ
  Development and application of liver organoid for evaluation of efficacy and toxicity of drug for infectious disease
หัวหน้าโครงการ : เกษม กุลแก้ว
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : Aim 1: To generate and characterize functions of liver organoid derived from human iPS cells

Aim 2: To study development and pathophysiology of malaria in human liver organoid

Aim 3: To evaluate potential of human liver organoid for testing efficacy and toxicity of drug for treatment of malaria
สถิติการเปิดชม : 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400