โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4080013
ชื่อโครงการ : โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา
  The Structure and Dynamics of Southern Thai Culture vis-?-vis Development
หัวหน้าโครงการ : สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
หัวหน้าโครงการ
จามรี อนุรัตน์
ผู้ช่วยนักวิจัย
พิทยา สาและ
ผู้ช่วยนักวิจัย
จันทนา เกตุแก้ว
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิศาล ศรีมหาโร
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมปอง ยอดมณี
ผู้ช่วยนักวิจัย
วุฒิชัย เพชรสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิลาศ ชูช่วย
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุนทราภรณ์ จันทภาโส
ผู้ช่วยนักวิจัย
ไพรินทร์ รุยแก้ว
ผู้ช่วยนักวิจัย
จำรัส เพชรทับ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ภัทรนันท์ ไชยประภา
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชษิกา ทองทิพย์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สวัสดิ์ พันธ์ฤทธิ์ดำ
ผู้ช่วยนักวิจัย
วีระศักดิ์ วิจิตรโสภา
ผู้ช่วยนักวิจัย
จรูญ หยูทอง
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุธาสินี บุญสวยขวัญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ศักดิ์ชัย จันทรสงเคราะห์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สาลินี ปราบ
ผู้ช่วยนักวิจัย
เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
วีระ แสงเพชร
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุธี สังหิรัญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุภาภรณ์ รามภักดี
ผู้ช่วยนักวิจัย
กัญญา คงประมูล
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุนีย์ ทองไซร้
ผู้ช่วยนักวิจัย
สถาพร ศรีสัจจัง
ผู้ช่วยนักวิจัย
พิทยา บุษรารัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สารูป ฤทธิ์ชู
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงค์ บุญสวยขวัญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาคม เดชทองคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุลีมาน วงศ์สุภาพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัฒนา สุกัณศีล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดม หนูทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิมิตร โกมลมานท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อับดุลลอฮ ลออแมน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ถาวร ดำแดง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิธิ อนันตพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดิลก วุฒิพาณิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บรรจง นะแส
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิชัย แก้วขาว
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบูรณ์ ธนะสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประจิตร มหาหิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำนวย ยัสโยธา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวลิต อังวิทยาธร
นักวิจัยร่วมโครงการ
มานพ จิตต์ภูษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชูศักดิ์ เอกเพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตติยา สาและ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เลิศชาย ศริชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉัตรชัย สุกระกาญจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปัญญา เลิศไกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพุทธ ธุระเจน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมรา ศรีสุชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิมล ดำศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
บันลือ ถิ่นพังงา
ที่ปรึกษา
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
ที่ปรึกษา
นิธิ เอียวศรีวงศ์
ที่ปรึกษา
อคิน รพีพัฒน์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 4,848 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4,167 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th