โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4380010
ชื่อโครงการ : กลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารในพืช
  Ecophysiological processes and genetic controls relating to plant nutrition
หัวหน้าโครงการ : เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
หัวหน้าโครงการ
ดวงใจ ณ. เชียงใหม่
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
มานพ ลีสวัสดิ์วงศ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
จุไรพร แก้วทิพย์
ผู้ช่วยนักวิจัย
จำเนียร มีสำลี (วงษ์โม้)
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธำมรงค์ ผาสุก
ผู้ช่วยนักวิจัย
รัตญา ยานะพันธุ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุพรรณิการ์ พันชนะ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ต่อนภา ผุสดี
ผู้ช่วยนักวิจัย
สาวิกา กอนแสง
ผู้ช่วยนักวิจัย
เนตรนภา อินสลุด
ผู้ช่วยนักวิจัย
สมจิตร อยู่เป็นสุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
Kulvadee Kansuntisukmongkol
ผู้ช่วยนักวิจัย
Muhiuddin Ahmed
ผู้ช่วยนักวิจัย
Kampheng Mounmeuangxam
ผู้ช่วยนักวิจัย
อุทุมพร ชัยวงศ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุวรรณี แลน้อย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทรายคำ ปินตาเสน
ผู้ช่วยนักวิจัย
อดิเรก ปัญญาลือ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ประทีป อูปแก้ว
ผู้ช่วยนักวิจัย
พจนีย์ ศุภมงคล
ผู้ช่วยนักวิจัย
กนกวรรณ ศักดิ์สุริยา
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทินกร ศรีวิชัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ชณิการณ์ คุ้มนก
ผู้ช่วยนักวิจัย
ณัฏฐิณี ภัทรกุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
รณชิต จินดาหลวง
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุณิสา นิรัตรายกุล
ผู้ช่วยนักวิจัย
วัชรา บัวพันธุ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุภาวดี ง้อเหรียญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ณภัทร สมควร
ผู้ช่วยนักวิจัย
ธีระศักดิ์ สินธุเขียว
ผู้ช่วยนักวิจัย
เทอดศักดิ์ อนากาศ
ผู้ช่วยนักวิจัย
อยุทธ์ คงปั้น
ผู้ช่วยนักวิจัย
พนมวัน บุญช่วย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทรายแก้ว มีสิน
ผู้ช่วยนักวิจัย
Kevin Coffey
ผู้ช่วยนักวิจัย
วรยุวัน ชวนไชยสิทธิ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
สายสมร ลำยอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จรรยา มณีโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนก ฤกษ์เกษม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิทธิชัย ลอดแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
นริศ ยิ้มแย้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราพงษ์ บุญมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิภพ ลำยอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปณิตา บุญสิทธิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศันสนีย์ จำจด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัชณพงศ์ วงษ์บุรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : โครงการนี้มี 2 วัตถุประสงค์หลักคือ

1. สร้างกลุ่มนักวิจัยที่มีขีดความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวกับกลไกควบคุมการใช้ธาตุอาหารในพืช

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารที่เป็นปัจจัยจำกัด ในพืชสำคัญ ในระบบเกษตรในประเทศไทย
สถิติการเปิดชม : 2,133 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 245 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th