รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA4580013
ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท : คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น”
  Local Wisdom Development and Relationship between Thai and Tai Vernacular House : Sustainable Qualities in Vernacular
หัวหน้าโครงการ : อรศิริ ปาณินท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรศิริ ปาณินท์
หัวหน้าโครงการ
สุภาวดี เชื้อพราหมณ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
กัตติกา กิตตประสาร
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทรงยศ วีระทวีมาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐธร ธรรมบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สถาปนา กิตติกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรุณา รักษวิณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กวิน ว่องวิกย์การ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศนิ วิรัชพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประวุฒิ แย้มผลงาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารยา แสงวิโรจน์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดจิต สนั่นไหว
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมคิด จิระทัศนกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุจิโรจน์ อนามบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ต้นข้าว ปาณินท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีระ อินพันทัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อวิรุทธิ์ เจริญทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทนีย์ วงศ์คำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นภดล ตั้งสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงเงิน พูนผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมลักษณะการตั้งถิ่นฐานทางกายภาพ หมู่บ้านและเรือนพื้นถิ่นในประเทศไทย ที่ยังขาดการศึกษา ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

2. ศึกษาและรวบรวมลักษณะการตั้งถิ่นฐานทางกายภาพของหมู่บ้านและเรือนพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทนอกประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศไทย

3. ศึกษาเปรียบเทียบ ลักษณะเด่น ลักษณะร่วม และความสัมพันธ์ระหว่างเรือนไทย-ไท ทั้งในขอบเขตมหภาค (หมู่บ้าน) และอนุภาค (ตัวเรือนและองค์ประกอบ)

4. เพื่อเสนอแนะแนวโน้มในอนาคตของเรือนพื้นถิ่นในประเทศไทย ในคุณค่าของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม (Green and Sustainable Architecture)

สถิติการเปิดชม : 3,505 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2,340 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400