รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA5080017
ชื่อโครงการ : การพัฒนาทุนทางสังคมภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  Development the southern part of social capital for sustainable development
หัวหน้าโครงการ : ชวน เพชรแก้ว
ทีมวิจัย :
ชวน เพชรแก้ว
หัวหน้าโครงการ
พญอม จันนิ่ม
ผู้ช่วยนักวิจัย
วินัย สุกใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุธิรา ชัยรักษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤตกาล ฑปภูผา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธณิศา สุขขารมย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมทรง นุ่มนวล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยุวดี ศรีชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาคร บุญเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดม หนูทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กลิ่น คงเหมือนเพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนันต์ อารีย์พงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปริญญา ปานชาวนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
กำไล ประกอบชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรชุลี สังข์แก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
คำนวณ นวลสนอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เปรมชญา ชนะวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นำร่องอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อค้นหาตัวแบบที่เหมาะสมที่สามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้มีรากฐานมั่นคง

2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ การพัฒนางานวิจัยของชุมชน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาคุณภาพของคนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้จากวรรณกรรมที่บันทึกด้วยอักษรไทยและอักษรขอมที่พบในภาคใต้ เพื่อนำภูมิปัญญามาต่อยอด เลือกสรร และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรการวิจัยในภาคใต้ให้เป็นนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 764 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,014 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400