รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RTA6180002
ชื่อโครงการ : งานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อสุขภาพ (ระยะที่ 2)
  Basic and Applied Research Supporting Varietal Improvement of Functional Food Crops (Phase 2)
หัวหน้าโครงการ : สนั่น จอกลอย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อสุขภาพ(ถั่วลิสง แก่นตะวัน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวพื้นเมือง และถั่วพู)

2.2 เพื่อพัฒนาพันธุ์พืชอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเกษตรกร

2.3 เพื่อสร้างผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐาน

2.4 เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยใหม่ให้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

2.5 เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาพันธุ์พืชอาหารเพื่อสุขภาพกับหน่วยงานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400