รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG4530003
ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดความรู้ทรัพยากรถ้ำสู่ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชนบ้านถ้ำลอดและบ้านเมืองแพม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  Knowledge Transfer of Cave Resource for Local Participation in Research Question Development
หัวหน้าโครงการ : สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช
หัวหน้าโครงการ
เฉิดฉิน สุกปลั่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยพร ศิริพรไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณพร วณิชชานุกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัศมี ชูทรงเดช
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษณ์ เจริญทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุนันทา โชติกวนิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกษม กุลประดิษฐ์
ที่ปรึกษา
สมศักดิ์ เลายี่ปา
ที่ปรึกษา
จอห์น สปีส์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักตนเอง และคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใกล้ชุมชน

2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตนเองและของชุมชนใกล้เคียง อันเนื่องมาจากกระแสของการส่
สถิติการเปิดชม : 2,771 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 385 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400