รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG4720001
ชื่อโครงการ : การศึกษาเบื้องต้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกต่อความมั่นคงทางอาหารของไทย
  -
หัวหน้าโครงการ : อรรถชัย จินตะเวช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (15 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรรถชัย จินตะเวช
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,348 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,327 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400