รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG4850002
ชื่อโครงการ : งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 3
  -
หัวหน้าโครงการ : วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
หัวหน้าโครงการ
กอบบุญ หล่อทองคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : - เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงการทำวิจัยและพัฒนา

- เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

- เพื่อพัฒนาการทำโครงงานปริญญาตรีในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นระบบแบบแผน เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการร่วมมือวิจัยและพัฒนา

- เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีทักษะในการทำงานวิจัยและพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรมจริง

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยและพัฒนาที่ดีขึ้นเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตหรือบริการ

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสสัมผัสกับการวิจัยและพัฒนาภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมทักษะและความเชื่อมั่น

- เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และภาคอุตสาหกรรม มีขวัญและกำลังใจในการทำงานวิจัย

สถิติการเปิดชม : 1,934 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (9 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 45 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400