รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5730001
ชื่อโครงการ : การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 5 เรื่อง การจัดการทรัพยากรที่มีผลกระทบกับทรัพยากรน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำระดับพื้นที่เพื่อการเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด
 
หัวหน้าโครงการ : สุจริต คูณธนกุลวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (19 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุจริต คูณธนกุลวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 11 มี.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : นำเสนอผลกระทบของนโยบายด้านทรัพยากรและการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับทรัพยากรน้ำ และกรณีตัวอย่างจากงานวิจัย และกรณีศึกษา เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการในระดับต่างๆ ในลักษณะโครงข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำ จากพื้นที่สู่นโยบาย
สถิติการเปิดชม : 512 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400