รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG58A0001
ชื่อโครงการ : แถลงข่าวและเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยว “ฤดูที่แตกต่าง บนเส้นทาง Route 12 (Season Change at Route 12)”
 
หัวหน้าโครงการ : เสมอ ถาน้อย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เสมอ ถาน้อย
หัวหน้าโครงการ
จิรวัฒน์ พิระสันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 3 ฤดู และประชาสัมพันธ์เผยแพร่เส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (พิษณุโลก – หล่มสัก) ให้เป็นที่แพร่หลาย

2.เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ผ่านการจัดแถลงข่าวและจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว

สถิติการเปิดชม : 386 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400