รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5930002
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้เพื่อการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย
  Knowledge Management of Seismic Risk Reduction for Thailand
หัวหน้าโครงการ : ภาสกร ปนานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภาสกร ปนานนท์
หัวหน้าโครงการ
นคร ภู่วโรดม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการความรู้ ของผลงานวิจัยภายใต้ “โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย” ระยะที่ 4 และระยะอื่นๆ และนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติเนื่องจากแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย
สถิติการเปิดชม : 454 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400