รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5950001
ชื่อโครงการ : Leader in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2559
 
หัวหน้าโครงการ : ศิริวรรณ เสาร์ชัย
ทีมวิจัย :
ศิริวรรณ เสาร์ชัย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ

2.2 เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ

2.4 เพื่อให้นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากกรณีศึกษาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมธุรกิจของตนเองได้

สถิติการเปิดชม : 337 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400