รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG5990021
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยอาหารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก
  Awareness Enhancement of Dietary Research through infographics
หัวหน้าโครงการ : อริชัย อรรคอุดม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อริชัย อรรคอุดม
หัวหน้าโครงการ
ณัฐวิภา สินสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรา เอี่ยมกิจการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับระบบอาหารของ สกว. ที่เกี่ยวข้องเชิงพื้นที่เพื่อนำมาถ่ายทอดสู่สาธารณะชนผ่านกระบวนการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก

2.ศึกษากระบวนการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกที่มาจากงานวิจัยเพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอย่างถูกต้องสู่สาธารณะชนผ่านกระบวนการประกวดผลงานการออกแบบในระดับอุดมศึกษา

3.ผลิตสื่อใหม่เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอย่างถูกต้องสู่สาธารณะชน

4.การสรุปแนวทางการสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านสาธารณะ

สถิติการเปิดชม : 1,302 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 188 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400