โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6090001
ชื่อโครงการ : สื่อสารงานวิจัยสูงวัยสู่การเตรียมพร้อมสังคมสูงอายุ
  Communicate for Senior Research to Prepare Elderly Society Project
หัวหน้าโครงการ : อภิวัฒน์ ภุมรา
ทีมวิจัย :
อภิวัฒน์ ภุมรา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบ ข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย ก่อเกิดความเข้าใจ สร้างสังคมแห่งปัญญา เห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัย สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัย

2. เพื่อประกาศความสำเร็จของผลงานวิจัยของไทย รวมทั้งนักวิจัย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

3. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุและผู้กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ รวมทั้งผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4. เพื่อถอดบทเรียนให้ทราบถึงประสิทธิผลการเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมผ่านสื่อโทรทัศน์ และได้แนวทางปรับปรุงการดำเนินงานเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมในโอกาสต่อไปสถิติการเปิดชม : 1,629 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 426 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th