รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6120005
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักวิจัยในศูนย์วิจัยการเกษตรที่สูง หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อการผลิตสตรอเบอรี่อินทรีย์
  Strengthen the researchers in Upland Agriculture Research Center (UARC), Luang Prabang, Lao PDR. for organic strawberry production
หัวหน้าโครงการ : อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
หัวหน้าโครงการ
สมศักดิ์ จีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : To capacitate the government officers to develop organic strawberry supply chain system in the Upland Agriculture Research Center, Luang Prabang, Lao PDR
สถิติการเปิดชม : 505 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 31 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400