รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG61A0001
ชื่อโครงการ : โครงการจัดการความรู้หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ : กลุ่มมหาวิทยาลัยในพื้นที่
 
หัวหน้าโครงการ : รุจ เรืองมณี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รุจ เรืองมณี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อสังเคราะห์และจัดการความรู้สู่สาธารณะเรื่องโครงสร้างความรู้และกำลังคน(มหาวิทยาลัย)ในพื้นที่ ในการพัฒนาพื้นที่ (Area development) ทั้งในเชิงระบบการจัดการ และรูปธรรมความสำเร็จ รวมถึงเรื่องการพัฒนาเมือง
สถิติการเปิดชม : 787 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 82 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400