รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG62A0001
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
 
หัวหน้าโครงการ : รุจ เรืองมณี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. สกัด “ชุดความรู้” เกี่ยวกับ “แนวคิด” การทำวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยถอดบทเรียนจากการทำงานของ หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ใช้เป็น “แนวทาง” ในการทำงานพัฒนาในพื้นที่ต่อไปในอนาคต

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยต่างๆ ของหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ และระดับนโยบาย ไปสู่การรับรู้ของสังคม และผู้เกี่ยวช้อง

3. พัฒนา “Platform การสื่อสารสาธารณะ” ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ในการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือนำเสนอผลกระทบที่ได้จากการวิจัย ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สถิติการเปิดชม : 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400