รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SIP6230002
ชื่อโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำเกษตรกรรมและการใช้น้ำต้นทุนที่เหมาะสม
  An Operating Modeling System of Utilizing Water Supply for Enhanced Agriculture Management
หัวหน้าโครงการ : ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ได้แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการน้ำ (รวมน้ำในอ่างเก็บน้ำ) และการจัดสรรน้ำของพื้นที่ชลประทานในระบบแปลงนาที่มีความเหมาะสมกับน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบทันต่อเวลา สำหรับการประมวลผลสถานการณ์น้ำของโครงการชลประทานแบบทันต่อเวลาในการปฏิบัติการควบคุมจัดสรรน้ำชลประทาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

2) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำชลประทานที่บูรณาการแบบจำลองทรัพยากรน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอัตโนมัติกับเครื่องมือตรวจวัดในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นการลดการสูญเสียปริมาณน้ำจากการส่งน้ำในพื้นที่ชลประทาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

สถิติการเปิดชม : 49 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400