รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SIP62T0001
ชื่อโครงการ : การจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟเพื่อยกระดับสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟระดับโลก (ปีที่ 1)
 
หัวหน้าโครงการ : รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษารูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟที่เข้ามาในประเทศไทย

2. วิเคราะห์โซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟของประเทศไทย

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพตามบริบทของแต่ละพื้นที่

4. จัดทำต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสนามกอล์ฟสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟระดับโลก

5. พัฒนา Platform การท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟระดับโลก

สถิติการเปิดชม : 673 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัย Spearhead ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มการบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 34 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400