โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SIP62T0002
ชื่อโครงการ : การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากลด้วยนวัตกรรมบริการบนรากฐานมรดกวัฒนธรรมและจิตบริการแบบไทย (ปีที่ 1)
 
หัวหน้าโครงการ : เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนวรรณกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาโมเดลนวัตกรรมบริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism Service Innovation Model) สำหรับการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพไทย ด้วยมรดกวัฒนธรรมและจิตบริการไทยอย่างยั่งยืน

2. เพื่อทบทวนวรรณกรรม พัฒนาตัวชี้วัดศักยภาพในการคัดเลือกทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนานวัตกรรมแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Innovation) บนรากฐานมรดกวัฒนธรรมและจิตบริการไทยอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism Innovative Start Up)

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. เพื่อออกแบบระบบดิจิทัลสารสนเทศและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาสินค้าและบริการ สำหรับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และนักวิชาการ/นักวิจัย

5. เพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่บนรากฐานมรดกวัฒนธรรมและจิตบริการแบบไทยอย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 195 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัย Spearhead ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มการบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th