รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SIP62T0003
ชื่อโครงการ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล (ปีที่ 1)
 
หัวหน้าโครงการ : พุทธพร อักษรไพโรจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวตลอด Value Chain ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้

2. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้

3. เพื่อพัฒนามาตรฐานของสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้

4. เพื่อพัฒนาช่องทางทางการตลาดของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้

5. เพื่อจัดทำกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็น

ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล

สถิติการเปิดชม : 732 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัย Spearhead ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มการบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 352 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400