รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRC62X0601
ชื่อโครงการ : โครงการประสานงานวิจัยและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน
  Corruption-free Thailand Collaboration Management Project
หัวหน้าโครงการ : ต่อภัสสร์ ยมนาค : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีประสิทธิภาพ

2) เพื่อประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ระยะที่ 2

3) เพื่อรายงานและนำเสนอผลการวิจัยของทีมวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อสังคมไทยไร้คอร์รัปชันระยะที่ 2 ให้กับสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าถึงได้

สถิติการเปิดชม : 509 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 42 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400