โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5810106
ชื่อโครงการ : การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนรุ่นใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนจีนแห่งใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : ชาดา เตรียมวิทยา
ทีมวิจัย :
ชาดา เตรียมวิทยา
หัวหน้าโครงการ
สุภางค์ จันทวานิช
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1.สำรวจลักษณะทางประชากรของชุมชนชาวจีนรุ่นใหม่ ปัจจัยดึงดูดผลัดดันและกระบวนการตั้งถิ่นฐานในย่านชุมชนจีนใหม่

2.วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะชุมชนจีนใหม่ในห้วยขวางและชุมชนจีนในเยาวราช โดยหาลักษณะความแตกต่างการเข้าเมืองและการโยกย้ายตั้งถิ่นฐานระหว่างชาวจีนเก่าและชาวจีนรุ่นใหม่ในประเทศไทย

3.ศึกษากิจกรรมและผลกระทบทางเศรษฐกิจของชาวรุ่นจีนใหม่ที่มาตั้งถิ่นฐานในเขตห้วยขวางเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมไทยและเศรษฐกิจของไทยที่เกิดจากชุมชนชาวจีนใหม่ที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 2,828 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 659 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th