โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5810112
ชื่อโครงการ : การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย
 
หัวหน้าโครงการ : เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี
หัวหน้าโครงการ
นันทนุช อุดมละมุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มณเฑียร สติมานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พศุตม์ ลาศุขะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อศึกษาข้อมูลการพัฒนาสิงคโปร์ บนกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development) ซึ่งครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มิติการพัฒนาทางสังคม รวมถึงการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของสิงคโปร์ และมิติการพัฒนาทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมและมิติธรรมาภิบาลในการพัฒนา

3.2 เพื่อวิเคราะห์ประสบการณ์การพัฒนาในแต่ละมิติจากกระบวนการพัฒนา การเปลี่ยนผ่านสภาวการณ์ การจัดการต่อความท้าทายในแต่ละช่วงเวลาของการพัฒนา

3.3 สรุปประเด็นการพัฒนาสิงคโปร์ในแต่ละมิติเพื่อเป็นฐานข้อมูลวิจัยประเทศสิงคโปร์เบื้องต้น เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัยต่อไปในอนาคต
สถิติการเปิดชม : 1,004 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 252 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th