รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5830701
ชื่อโครงการ : การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล
  Roadmap of Strategic Research Issue on National Interests on Marine Resources and Maritime Security
หัวหน้าโครงการ : โสภารัตน์ จารุสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุชาย วรชนะนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและประมวลสถานภาพการวิจัยในเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย

2.เพื่อเสนอประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติทางทะเลของประเทศไทยและความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อเสนอแนะกรอบการทำงานและแนวทางรูปแบบการบริหารกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRI 7) เรื่องผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล

สถิติการเปิดชม : 2,197 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 301 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400