รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5910102
ชื่อโครงการ : การกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งแม่น้ำโขงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศไทยตามแนวชายแดนไทย-ลาว : ว่าด้วยการจัดการแม่น้ำระหว่างประเทศและแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 
หัวหน้าโครงการ : อัครพงษ์ ค่ำคูณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัครพงษ์ ค่ำคูณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสำรวจสถานการณ์การกัดเซาะและการพังทลายของแนวตลิ่งริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยการคำนวณหาพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการกัดเซาะและการพังทลายของแนวตลิ่งริมแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม 2. เพื่อศึกษากฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการกัดเซาะและการพังทลายของแนวตลิ่งริมแม่น้ำซึ่งถูกใช้ในการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศ 3. เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดการปัญหาการกัดเซาะและการพังทลายของแนวตลิ่งริมแม่น้ำโขง
สถิติการเปิดชม : 404 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 20 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400