รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5910103
ชื่อโครงการ : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
 
หัวหน้าโครงการ : สุรพงษ์ ชัยนาม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุรพงษ์ ชัยนาม
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องของการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยต่อ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน และสิงคโปร์ ภายใต้บริบทของสงครามเย็น

2) เพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ศึกษาที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศของแต่ละประเทศที่ศึกษา (เฉพาะในส่วนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายต่อประเทศไทย) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่เกิดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาค ระดับโลก ตลอดจนนโยบาย บทบาทและ อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย
สถิติการเปิดชม : 296 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 68 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400