โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5920204
ชื่อโครงการ : การสร้างศักยภาพของครัวเรือนในระบบผลิตทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร: กรณีศึกษาหมู่บ้านก้างปลา อ.ด่านซ้าย จ.เลย
  Building Capacity of Households in Agricultural Production for Food Security: Case Study of Ban Kang Pla, Dansai, Loei
หัวหน้าโครงการ : เอกรินทร์ พึ่งประชา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เอกรินทร์ พึ่งประชา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนในการจัดการระบบผลิตทางการเกษตร นับตั้งแต่การออกแบบวิถีทำกิน กระบวนการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานและสินค้าเกษตรปลอดภัย

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดทางเลือกในการทำการเกษตรและสอดคล้องกับความต้องการของครัวเรือนและระบบนิเวศชุมชน (Socio-ecological aspects) โดยให้เกษตรกรได้มีความรู้และได้ปฏิบัติจริงในกระบวนการผลิตที่ลดต้นทุนการผลิตและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับใช้วิธีการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเป็นหลักการจัดธาตุอาหารในระบบการผลิตพริก

3. เพื่อการขยายผลด้านองค์ความรู้และการทำการเกษตรอย่างมีคุณภาพจนนำไปสู่ “หมู่บ้านเกษตรกรต้นแบบ”

สถิติการเปิดชม : 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 36 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th