รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5930303
ชื่อโครงการ : การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดและจัดทำหัวข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือการจัดการน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต
 
หัวหน้าโครงการ : พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
หัวหน้าโครงการ
สุจริต คูณธนกุลวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชคชัย สุทธิธรรมจิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภัทรา วิเศษศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. วิเคราะห์องค์ความรู้ ช่องว่างและประเด็นความท้าทายในการกำหนดนโยบายจัดการน้ำของประเทศไทย ในมุมมองด้านการบริหารและกฏหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ

2. ระดมความคิดและจัดทำหัวข้อวิจัยด้านการพัฒนาเครื่องมือในการจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองการกำหนดนโยบายจัดการน้ำของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 293 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 11 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400