โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5930307
ชื่อโครงการ : การปรับตัวต่อภาวะภัยแล้งของเกษตรกรทำนาในพื้นที่ชลประทานพร้อมประเมินโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
  The Adaptation to drought of rice farmers in irrigated areas with evaluation on integrated mitigation project to farmers affected by drought
หัวหน้าโครงการ : มาฆะสิริ เชาวกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มาฆะสิริ เชาวกุล
หัวหน้าโครงการ
อรวรรณ ศิริโสมพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาวิตรี รังสิภัทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดมพร แพ่งนคร
ที่ปรึกษา
สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพการทำนาในสภาวะแห้งแล้งของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน และประเมินความเสียหายจากภัยแล้งต่อการทำนาของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อภัยแล้ง รูปแบบการทำนาและรูปแบบการปรับตัวต่อภัยแล้งในการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน

3. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการปรับตัวต่อภัยแล้งในการทำนาของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน

4. เพื่อศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 8 มาตรการ ภายใต้โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของรัฐบาลในพื้นที่ที่ศึกษา

5. เพื่อเสนอแนะแนวทาง วิธีการในการสนับสนุนและส่งเสริมการปรับตัวต่อภัยแล้งของเกษตรกรทำนาในพื้นที่ชลประทาน

สถิติการเปิดชม : 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th