รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5930701
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 : 50 ปีทะเลไทย ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน
  (Sustainable Marine Science : Sea Never Dry)
หัวหน้าโครงการ : เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ทีมวิจัย :
เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 พ.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทยในมุมมองต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากทะเลไทยอย่างเหมาะสมต่อไป

2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลและผลประโยชน์ทางทะเล รวมถึงการระดมความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้องของประเทศในภาพรวม

3. เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทะเลให้มีความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่ยอมรับ

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400