รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5930702
ชื่อโครงการ : สถานการณ์และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
  States and Recommendations on Management of Thailand’s Marine Interests for Stability, Prosperity and Sustainability
หัวหน้าโครงการ : เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
สุชาย วรชนะนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วชิรพร วงศ์นครสว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 27 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยที่ครอบคลุมมิติ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทางทะเล

2. การจัดทำเว็บไซต์โครงการสถานการณ์ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยเพื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสาธารณะ

3. พัฒนาฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล (Marine Knowledge Hub) ให้มีความสมบูรณ์ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และมีความเป็นมาตรฐานสากล มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น สามารถใช้ในการเผยแพร่ผลงานจากโครงการในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 639 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 72 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400