โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5930704
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย (Blue Economy)
 
หัวหน้าโครงการ : โสภารัตน์ จารุสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
นวรัตน์ ไกรพานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิรมล สุธรรมกิจ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 27 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาทบทวนและสังเคราะห์เอกสาร รายงานการศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Blue Economy

2. เพื่อบริหารจัดการให้เกิดการวิจัยในประเด็นต่างๆในกรอบเรื่อง “การพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย”

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ เรื่องแนวคิดและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับ Blue Economy ตามหลักวิชาการที่น่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การนำ Blue Economy ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมสำหรับบริบทของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 617 ครั้ง
ชุดโครงการ : ยุทธศาสตร์ทะเล (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 135 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th