รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5930705
ชื่อโครงการ : การวิจัยมูลค่าเศรษฐกิจของระบบนิเวศป่าชายเลน
  An estimation of the economic value of Thailand's mangrove ecosystem
หัวหน้าโครงการ : อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หัวหน้าโครงการ
พิชญ์ จงวัฒนากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุเทพ จันทร์อำพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
Jeffrey Robert Vincent
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อการศึกษาและทบทวนข้อมูลแนวคิดและแนวทางในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีอยู่จากการศึกษาที่มีในปัจจุบัน

2. เพื่อทำการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศป่าชายเลนรวมไปถึงชี้ให้ภัยคุกคามที่สำคัญต่อระบบนิเวศป่าชายเลนและเพื่อสะท้อนให้เห็นตัวอย่างแนวทางการประเมินมูลค่าไปสู่การปฏิบัติจริง

สถิติการเปิดชม : 609 ครั้ง
ชุดโครงการ : ยุทธศาสตร์ทะเล (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 71 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400