โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030305
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบรับรู้ระยะไกลหยาดน้ำฟ้าจากดาวเทียมเพื่อผลิตแผนที่แสดงปริมาณฝนที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงครอบคลุมประเทศไทยเพื่อใช้ในการเตือน ภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ
  Development of a Satellite Precipitation Remote Sensing System for Producing Maps Displaying Accurate Rain Amounts Covering Thailand to be Used for Natural Disaster Warning and Water Resources Management
หัวหน้าโครงการ : ชินวัชร์ สุรัสวดี
ทีมวิจัย :
ชินวัชร์ สุรัสวดี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาระบบผลิตแผนที่ฝนรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยแบบอัตโนมัติ

2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่และเว็บไซท์เพื่อเผยแพร่แผนที่ฝนรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะในวงกว้าง

3) เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าจากการสังเกตของดาวเทียมคลื่นมิลลิมิเตอร์เวฟแบบแพสซิฟและดาวเทียมค้างฟ้าอินฟราเรดแบบแพสซิฟดวงอื่นๆ เพื่อใช้ปรับปรุงระบบผลิตแผนที่ฝนให้มีความ

ถูกต้องแม่นยาเพิ่มมากขึ้น

4) เพื่อติดต่อประสานงานและจัดสัมมนาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นาผลิตภัณฑ์หยาดน้ำฟ้าที่ผลิตขึ้นจากโครงการนี้ ไปใช้จริงในภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

5) เพื่อเข้าหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อระบบรับรู้ระยะไกลและ App ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการนาผลิตภัณฑ์หยาดน้ำฟ้าที่ผลิตขึ้นจากโครงการนี้ ไปใช้จริงในภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

สถิติการเปิดชม : 444 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th