รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030703
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย
  Thailand Blue Economy : A Policy Handbook
หัวหน้าโครงการ : โสภารัตน์ จารุสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมงานเขียนในประเด็นต่างๆ เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย

2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินให้เป็นที่รู้จักวงกว้างแก่สาธารณะ

สถิติการเปิดชม : 483 ครั้ง
ชุดโครงการ : ยุทธศาสตร์ทะเล (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 46 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400