โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6030704
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 14)
  Knowledge for Advocating National Marine Policy to Achieve Sustainable Development Goal : SDG 14
หัวหน้าโครงการ : โสภารัตน์ จารุสมบัติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (11 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
โสภารัตน์ จารุสมบัติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสังเคราะห์ชุดความรู้ ประเด็นสำคัญ และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลต่อการจัดทำร่างเค้าโครงองค์ประกอบของนโยบายทางทะเลแห่งชาติของประเทศไทย (Draft Template Thailand National Marine Policy)

2. เพื่อผลักดันนโยบายและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเลอย่างยั่งยืนแก่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา นักวิชาการของไทยกับหน่วยงานในระดับภูมิภาค และพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

4. เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน” ที่ผ่านมาและพัฒนาโจทย์วิจัยรวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดการวิจัยในประเด็นต่างๆ ตามประเด็นวิจัยที่สำคัญของแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ด้านผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล พ.ศ. 2559-2561 (Roadmap

SRI 7)สถิติการเปิดชม : 229 ครั้ง
ชุดโครงการ : ยุทธศาสตร์ทะเล (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 26 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th