โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6051202
ชื่อโครงการ : การประมาณการอุปทานของทุนมนุษย์ที่จำเป็นต่อการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยและการรักษาสถานะประเทศรายได้สูงให้ยั่งยืน
  The estimation of human capital supply necessary for Thailand escaping the middle income trap and maintaining the sustainable status of the high income country
หัวหน้าโครงการ : สมชาย สุขสิริเสรีกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย สุขสิริเสรีกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการทุนมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอุปทานของทุนมนุษย์ที่ควรจะมีในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเพิ่มรายได้จนกระทั่งหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและขยับขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงอย่างราบรื่นในอนาคต ซึ่งต้องบรรลุ 6 เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมต่อไปนี้

1. การประมาณการผลของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณทุนมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินค้าบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศ

2. การประมาณการผลของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณทุนมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินค้าบริการที่ส่งออก

3. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อระบุความต้องการทุนมนุษย์สำหรับการสร้างนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศและมูลค่าสินค้าบริการที่ส่งออก

4. การสำรวจอุปทานของทุนมนุษย์ที่ผลิตและสนับสนุนการผลิตโดยสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชนและหน่วยงานรัฐ รวมทั้งการประเมินอุปทานของแรงงานต่างชาติทักษะสูงที่นำเข้าด้วยแนวทางต่างๆ

5. การสังเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการทุนมนุษย์และอุปทานของทุนมนุษย์ที่ได้จากผลการวิเคราะห์ในสี่ขั้นตอนข้างต้น การประมวลผลแสดงภาพทัศน์ (scenarios) ของความสมดุลหรือไม่สมดุลระหว่างอุปทานของทุนมนุษย์กับความต้องการทุนมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆ

6. การประเมินโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ด้วยการเปรียบเทียบผลการศึกษาการพัฒนาแนวทาง “ประเทศไทย 3.0” และการพัฒนาแนวทาง “ประเทศไทย 4.0”

สถิติการเปิดชม : 111 ครั้ง
ชุดโครงการ : การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th