รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6051203
ชื่อโครงการ : โครงการการจัดทำแผนที่นำทางในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในประเทศไทย
  Roadmap for The Support of Technological Development in The Thai Biofuel and Biochemical Industry
หัวหน้าโครงการ : วรินธร สงคศิริ
ทีมวิจัย :
วรินธร สงคศิริ
หัวหน้าโครงการ
ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพโดยการสร้างความเข้มแข็งและความสามารถด้านเทคโนโลยีของประเทศ (Local Technology) จากการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน
สถิติการเปิดชม : 549 ครั้ง
ชุดโครงการ : การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 64 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400