โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI60H0801
ชื่อโครงการ : มิติเชิงจริยศาสตร์และญาณวิทยาของคนไทย:การพิจารณาผ่านข้อขัดแย้งเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและระเบียบวินัยในเว็บสื่อสังคมออนไลน์
  Thai People’s Ethical and Epistemological Dimensions: A Consideration via the Disagreement about Virtues, Ethics, Cultures, and Disciplines in Social Network Websites Thai People’s Ethical and Epistemological Dimensions: A Consideration via the Disagreement about Virtues, Ethics, Cultures, and Disciplines in Social Network Websites
หัวหน้าโครงการ : ศิรประภา ชวะนะญาณ
ทีมวิจัย :
ศิรประภา ชวะนะญาณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจ รวบรวม จัดประเภท ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและระเบียบวินัยของคนไทยในสื่อสังคมออนไลน์

2. เพื่อวิเคราะห์มิติเชิงจริยศาสตร์และญาณวิทยาของข้อขัดแย้งเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและระเบียบวินัยของคนไทยในสื่อสังคมออนไลน์ อันนำไปสู่ความเข้าใจความขัดแย้งที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อนำผลสรุปของการวิเคราะห์กลับไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเป็นสาธารณะ
สถิติการเปิดชม : 596 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 52 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th