โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI60I1102
ชื่อโครงการ : การศึกษาความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่การเกษตรที่ห่างไกลของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำเสนอระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย
  The Study of Demand for Electrical Energy in Remote Agricultural Areas of Kalasin Province to Propose Suitable Alternative Power Supplies in Selected Areas
หัวหน้าโครงการ : รวินการต์ ศรีนนท์
ทีมวิจัย :
รวินการต์ ศรีนนท์
หัวหน้าโครงการ
ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรรถพล สืบพงศกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สรียา บุรีแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรารัตน์ ธีระศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานะพลังงาน การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการใช้หรือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ของพื้นที่ห่างไกลสายส่งไฟฟ้าหรือพื้นที่การเกษตร

2. เพื่อสารวจหาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการใช้งานและแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่เป้าหมาย

3. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสม และความคุ้มค่าทางการเงินสาหรับการใช้ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ในพื้นที่เป้าหมาย

4. เพื่อนาเสนอระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพเหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย
สถิติการเปิดชม : 674 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 65 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th